За нас
Кои сме ние

Адвокатско съдружие „М&S Associates” е създадено през 2003 г. от адв. Таня Мончева и адв. Спаска Славова. Кантората работи в областта на гражданското право и процес, търговско право, финансово и банково право, европейско право и др.

Съдружието разполага с екип от професионалисти, който включва практикуващи адвокати с над 10 годишен опит в областта на гражданското и търговско право и процес, медиатор, преподавател в университет, младши адвокати, стажанти и административни сътрудници. Съдружието работи на принципа на асоциираните офиси с адвокати и адвокатски съдружия във всички областни градове на страната.

Специализацията на отделните адвокати в различни правни отрасли и екипността в работата са основен принцип в дейността на кантората. Това дава възможност в търсене на най-доброто решение за възложения ни казус да сформираме екипи от специалисти - утвърдени имена в съответните области на правото.

Работните езици в катората са английски, немски и руски.


Представяме Ви екипа на адвокатско съдружие „М&S Associates”


адв. Таня Найденова Мончева
Управляващ съдружник
   
Образование:
1981 – 1986 г. 35 Гимназия с преподаване на руски език "М.Калинин", София
1986 – 1991 г. СУ „Св. Климент Охридски”, магистър, специалност „Информатика”
1996 – 2001 г. Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност "Право"
   
Професионален опит:
1992 – 1995 г. Сътрудник в ЕСИ-М" ООД – строително-предприемаческо дружество
1995 – 1998 г. Управител „ЕСИ-М” ЕООД
1998 – 2002 г Съдружник във „Весита“ ООД, консултантско дружество в областта на строителството, недвижимите имоти и правни консултации
2001-2002 г. Стаж в Софийски Градски Съд
2002 г. Адвокат, вписана в Софийска Адвокатска Колегия, Член на Асоциацията на Европейските Адвокати
От 2003 г. Управляващ съдружник в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”
От 2006 г. Медиатор
От 2010 г. Медиатор към СРС, програма “Спогодби”
   
Специализации и квалификации:
1995 г. „Маркетинг и бизнес”, ТУ  София
1999 г. Управление на малки и средни предприятия от Източна Европа, Япония
2006 г. Обучение по медиация, БТПП с подкрепата на Американска агенция за международно развитие, Проект «За реформа в търговското право»
2009-2010г. Магистърска програма "Право на Европейския съюз", СУ "Св.Климент Охридски"
   
Езици:
  английски; руски
   
Поле на изява:
  Административно, търговско, вещно и гражданско  право
  Решаване на спорове чрез медиация
  Процесуално представителство
   
   
адв. Спаска Василева Славова
Управляващ съдружник
   
Образование:
1988 – 1992 г. Национална Хуманитарна Гимназия, Пловдив
1992 – 1998 г. СУ „Св. Климент Охридски”, магистър, специалност „Право”
   
Професионален опит:
1996-1998 г. Сътрудник в адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев” и в адвокатска кантора „Виктория Пенкова”
1998-1999 г. Стаж в Софийски Градски Съд
2000 -2002 г. Адвокат, адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев” , Член на Асоциацията на Европейските Адвокати
От 2003 г. Управляващ съдружник в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”
   
Специализации и квалификации:
1994 г. „Европейско право и човешки права”, СУ „Св. Климент Охридски”
1998 г. „Правораздаване”, СУ „Св. Климент Охридски”
2000-2001 г. Програма “CELLI” на Американската адвокатска колегия
2010 г. Представител по индустриална собственост
   
Езици:
  английски; руски
   
Поле на изява:
  Търговско, гражданско и вещно право, право на интелектуална собственост
  Процесуално представителство
   
   
адв. Евгения Евгениева Попова
Асоцииран член
   
Образование:
1999 – 2007 г. УНСС, София, магистър, специалност „Право”
2001 – 2008 г. Университет Инсбрук, Австрия, специалност „Право”; Дипломна работа „Разширяването на ЕС с България и Румъния”
   
Професионален опит:
2008 г. Адвокат, вписана в Софийска Адвокатска Колегия
От 2008 г. Асоцииран член в АС  „Ем енд Ес Асоушиейтс”
   
Специализации и квалификации:
2006 г. Европейско право и процес, Университет Инсбрук, Австрия
2012 г. Завършено професионално обучение по медиация и вписан в  единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.
   
Езици:
  немски; английски; руски
   
Поле на изява:
  Търговско и корпоративно право, гражданско, вещно и административно право
  Процесуално представителство
  Представителство при преговори в България и чужбина
   
   
адв. Йордан Стойчев Увалиев
Асоцииран член
   
Образование:
2005 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, магистър, специалност „Право”
   
Професионален опит:
2006 г. Адвокат, вписан в Софийска адвокатска Колегия
От 2008 г. Асоцииран член в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”
   
Специализации и квалификации:
2009г. Завършено професионално обучение по медиация и вписан в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
   
Езици:
  английски; руски
   
Поле на изява:
  Търговско и корпоративно право, облигационно право, вещно право (недвижими имоти и правоотношения в строителството), гражданско право, трудово право, административно право, изпълнително производство и събиране на вземания
  Процесуално представителство
   
   
адв. Димитрина Вескова Стефанова
Асоцииран член
   
Образование:
1988 – 1993 г. ЮЗУ „Неофит Рилски”, магистър, специалност „Право”
2001 – 2003 г. Квалификация „Международни отношения”, СУ „Св. Климент Охридски”
   
Професионален опит:

2003 г.

 

От 2005 г.

 

Адвокат, вписан в Софийска Адвокатска Колегия

 

Преподавател  в ТУ – София, главен. асистент по „Административно право и административен процес” и „Интелектуална собственост”

От 2006 г. Асоцииран член в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”
   
Специализации и квалификации:
2008 г. Програма Erasmus teacher в ТУ – Брауншвайг, Германия 
2010 г. Докторант по Административно право и административен процес в ПУ „Паисий Хилендарски”, с научен ръководител проф. д-р Кино Лазаров
   
Езици:
  английски; френски
   
Поле на изява:
  Административно, трудово, интелектуална собственост, търговско и вещно право
  Процесуално представителство
   
   
адв. Радко Радев Моллов
Aсоцииран член
   
Образование:
2004 – 2011 г. СУ „Св. Климент Охридски”, магистър, специалност „Право”
   

Професионален опит:

От 2014 г.               Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия 

                              Асоцииран член, адвокат в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”

2011 - 2014 г.

Сътрудник в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”

01 - 04/2008г. Сътрудник в „Алианц Банк България” АД
   
Специализации и квалификации:
2011 г. „Правораздаване”, СУ „Св. Климент Охридски”
   
Езици:
  английски
   
Поле на изява:
  Търговско, гражданско, облигационно и  вещно право; административно право и процес; административно- наказателни производства; изпълнително производство; семейно и наследствено право; процесуално представителство
   
   
адв. Любомира Димитрова Данаилова
Асоцииран член
   
Образование:
1999- 2004 г. ІІ-ра АЕГ„Томас Джеферсън” (гр. София)  

2004 – 2009 г. СУ „Св. Климент Охридски”, магистър, специалност „Право”
   
Професионален опит:

От 2014 г.

 

Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия 

Асоцииран член, адвокат в АС „Ем енд Ес Асоушиейтс”

2011- 2014 г.

 

2006- 2008 г.

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда"- гр. София към ИА "ГИТ" при МТСП

Администратор в отдел „Логистика” на ТМ „Ауто” ЕООД (дилър на Тойота за гр. София)

   
Езици:
  английски
   
Поле на изява:
  Трудово и осигурително право; административно право и процес; административно- наказателни производства; гражданско, облигационно и вещно право; търговско право; семейно и наследствено право; процесуално представителство

Актуално
(26.01.2012)  Заключение на генерален адвокат г-жа Shaprpston, Свързани дела C-621/10 Balkan and Sea Properties и C-129/11 Provadinvest
Административен съд Варна иска да получи насоки по отношение на пределите на предоставената от член 80, параграф 1 от Директива 2006/1121 възможност при определени обстоятелства държавите членки да могат да се отклонят от общото правило, за данъчна основа да се приема действително получената от доставчика стойност, и вместо това да определят данъка върху добавената стойност (ДДС) въз основа на пазарната стойност на доставката. Този съд иска да установи също така дали българското законодателство, което е възприело тази възможност в по-голям брой случаи, е съвместимо с Директива 2006/112, и ако не е — дали член 80, параграф 1 има непосредствено действие и дали тази разпоредба може да се прилага пряко от националния съд.