Практика
Нашата цел е да дефинираме точно и постигнем възможно най-бързо целите на клиентите, за които работим. За да постигнем това, съдружието предлага на своите клиенти, български и чуждестранни физически и юридически лица, следните услуги:
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества, вписване на промени, преобразуване, провеждане на общи събрания, изготвяне на всички видове дружествени документи. Указване на правна защита и съдействие в производства по ликвидация и несъстоятелност.
   
 • Консултации и разрешаване на трудово правни спорове, процесуално представителство по трудово-правни дела.
   
 • Консултации и представителство в областта на административното право; Изготвяне на всякакви документи във връзка с административно производство; Представителството пред административните органи във връзка с издаване на индивидуални административни актове; Обжалване по административен и съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове; Обжалване на наказателни постановления;
   
 • Изготвяне на всякакви видове договори, проекти за нотариални актове, споразумения, анекси, пълномощни и други документи, съпътстващи гражданския и търговския оборот.
   
 • Подготовка и обслужване на нотариални сделки и цялостно водене на нотариални производства.
   
 • Представителство пред Патентното ведомство на Република България в производства по регистрация на марки и промишлен дизайн, както и представителство пред компетентните държавни органи и съдилища в производства по защита на обекти на индустриална собственост.
   
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, особени залози и ипотеки.
   
 • Изготвяне на правни анализи, икономически проекти и правни становища.
   
 • Водене на преговори
   
 • Водене на съдебни и арбитражни дела: изготвяне на искови молби и жалби, процесуално представителство в съдебни заседания и арбитражни производства.
Тъй като през последните години европейското законодателство има все по-силно влияние в правната ни сфера, винаги се стремим консултациите и становищата, които изготвяме да са съобразени с действащите европейски актове, уреждащи съответната материя.

Водеща идея в работата на екипът ни е постигане положителен резултат, изцяло съобразен с исканията на клиентите. Целта ни е да спестим на клиентите си време и средстава от съдебни процедури и държавни такси, като изчерпаме предварително всички извънсъдебни способи за събиране на евентуални задължения задължения и решаване на спорове. Трима от членовете на нашия екип са медиатори, с опит в решаването на извънсеъдебни спорове.

В повечето случаи нашата ефективност е свързана с обема информация, която клиентът ни предоставя Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа и кореспонденцията с клиентите са неприкосновени. Ние ще запазим поверителна цялата информация, отнасяща се до случаите, по които работим.

Основно наше правило е клиентите ни да са добре информирани за възложения казус. Ето защо обратната връзка е много важна за нашата работа – винаги надлежно информираме клиента за развитието на казуса. В хода на работата си стриктно водим клиентска сметка за всички разходи и представяме периодичен отчет, в съответствие с постигната договореност.

Актуално
(26.01.2012)  Заключение на генерален адвокат г-жа Shaprpston, Свързани дела C-621/10 Balkan and Sea Properties и C-129/11 Provadinvest
Административен съд Варна иска да получи насоки по отношение на пределите на предоставената от член 80, параграф 1 от Директива 2006/1121 възможност при определени обстоятелства държавите членки да могат да се отклонят от общото правило, за данъчна основа да се приема действително получената от доставчика стойност, и вместо това да определят данъка върху добавената стойност (ДДС) въз основа на пазарната стойност на доставката. Този съд иска да установи също така дали българското законодателство, което е възприело тази възможност в по-голям брой случаи, е съвместимо с Директива 2006/112, и ако не е — дали член 80, параграф 1 има непосредствено действие и дали тази разпоредба може да се прилага пряко от националния съд.