Заключение на генерален адвокат г-жа Shaprpston, Свързани дела C-621/10 Balkan and Sea Properties и C-129/11 Provadinvest
(26.01.2012)
Административен съд Варна иска да получи насоки по отношение на пределите на предоставената от член 80, параграф 1 от Директива 2006/1121 възможност при определени обстоятелства държавите членки да могат да се отклонят от общото правило, за данъчна основа да се приема действително получената от доставчика стойност, и вместо това да определят данъка върху добавената стойност (ДДС) въз основа на пазарната стойност на доставката. Този съд иска да установи също така дали българското законодателство, което е възприело тази възможност в по-голям брой случаи, е съвместимо с Директива 2006/112, и ако не е — дали член 80, параграф 1 има непосредствено действие и дали тази разпоредба може да се прилага пряко от националния съд.
Дело „Болкан енд Сий пропъртис“, C-621/10
През 2009 г. „Болкан енд Сий пропъртис“, инвестиращ в недвижими имоти фонд, закупува от „Равда тур“ ЕООД различни имоти в град Равда за общата сума от 21 318 852 лв.. Върху цената е начислен ДДС и Болкан енд Сий предприема приспадане на този данък от дължимия за осъществените от него сделки ДДС.
Съгласно оценката, възложена от данъчния орган на вещи лица, пазарната стойност на имотите възлиза на 21 216 300 лв. Поради това данъчният орган приема, че стойността на сделката е завишена със 102 552 BGN, че начисленият върху тази сума ДДС е неправомерно начислен, както и че поради това за тази част от данъка не е възникнало право на приспадане в размер на 20 510,42 лв 2.
Дело Провадиинвест, C-129/11
„Провадиинвест“ ООД отдава под наем земеделски парцели за изграждането на оранжерии, които се състоят от покрити с полиетиленов лист стоманени конструкции. През 2009 г. дружеството продава три такива парцела, всеки от които с площ от около шест хектара, заедно с изградените в тях оранжерийни конструкции
и всички подобрения и трайни насаждения. Два от тези парцели са продадени на един от съдружниците в дружеството, а третият — на представляващия дружеството. Заплатената по всяка от сделките цена е 25 000 лв., без посочване на ДДС във фактурите.
За парцелите, оранжерийните конструкции, подобренията и насажденията е изготвена експертиза от оценител, който определя пазарната стойност на оранжерийните конструкции в трите парцела общо на 392 700 лв.
На тази основа органите по приходите приемат, че продажбите включват едновременно освободени доставки (парцели земя) и облагаеми доставки (оборудване, подобрения и насаждения). По отношение на последните, за данъчна основа е приета определената от оценител пазарна стойност. Поради това данъчните органи приемат за дължим ДДС в размер на 78 540 лв.
Право на Европейскиясъюз
Член 73 от Директива 2006/112 въвежда общото правило за определянето на данъчната основа на ДДС:
„По отношение на доставката на стоки или услуги, различни от посочените в членове 74—77[]3, данъчната основа включва всичко, което представлява насрещна престация, получена или която следва да бъде получена от доставчика срещу доставката, от клиента или трето лице, включително субсидии, пряко свързани с цената на доставката“.
Член 80 от Директива 2006/112 предвижда възможност за допълнително изключение от това общо правило:
1. За да се предотврати неплащането или избягването на данъци, държавите членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че по отношение на доставката на стоки или услуги на бенефициери, с които съществуват семейни или други близки лични връзки, връзки по управлението, собствеността, членството, финансови или юридически връзки, както са определени от държавата членка, данъчната основа е пазарната стойност на операцията в следните случаи:
а) когато насрещната престация е по-ниска от пазарната цена и получателят на доставката няма пълно право на приспадане по членове 167—171 и 173—177;[]4
б) когато насрещната престация е по-ниска от пазарната цена и доставчикът няма пълно право на приспадане по членове 167—171 и членове 173—177 и доставката подлежи на освобождаване по членове 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, параграф 2, 379 параграф 2 или членове 380—390[б];[]

в) когато насрещната престация е по-висока от пазарната цена и доставчикът няма пълно право на приспадане по членове 167—171 и членове 173—177.
За целите на първата алинея юридическите връзки могат да обхващат взаимоотношението между работодател и наето лице, или семейството на наетото лице, или други тясно свързани лица.
Заключение
Г-жа Sharpston предлага на Съда да отговори на отправените от Административен съд Варна преюдициални въпроси, както следва:
Член 80, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност съдържа изчерпателен списък на обстоятелствата, при които държавите членки могат да облагат сделките с ДДС въз основа на тяхната пазарна стойност, а не на действително заплатената насрещна престация.
Тези разпоредби не допускат държавите членки да възприемат подобен подход, когато доставчикът или клиентът, в зависимост от случая, имат пълно право на приспадане.
Национална правна уредба, която въвежда облагане с ДДС въз основа на пазарната стойност във всички случаи, при които страните са свързани, е несъвместима с член 80, параграф 1 от Директива 2006/112, поне що се отнася до случаите, при които съответната страна по сделката има пълно право на приспадане.
Националният съд, изцяло в рамките на предоставените му от националното право дискреционни правомощия, следва да тълкува и прилага подобна национална правна уредба в съответствие с член 80, параграф 1 от Директива 2006/112. При невъзможност за такова тълкуване съдът не трябва да прилага правната уредба, ако тя е несъвместима с посочения параграф.
Член 73 от Директива 2006/112 има непосредствено действие, данъчнозадължените лица могат да се позовават на него и той може да се прилага непосредствено от националните съдилища, за да се гарантира, че освен в предвидените в Директивата случаи на дерогиране за данъчна основа е приета действително получената насрещна престация.
Ако държавата членка не е упражнила надлежно предоставената от член 80, параграф 1 от Директива 2006/112 възможност, тя не може да противопостави на данъчнозадълженото лице разпоредбите на този параграф, за да обложи дадена сделка въз основа на нейната пазарна стойност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.
Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.
Пълният текст назаключението е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването
Актуално
(26.01.2012)  Заключение на генерален адвокат г-жа Shaprpston, Свързани дела C-621/10 Balkan and Sea Properties и C-129/11 Provadinvest
Административен съд Варна иска да получи насоки по отношение на пределите на предоставената от член 80, параграф 1 от Директива 2006/1121 възможност при определени обстоятелства държавите членки да могат да се отклонят от общото правило, за данъчна основа да се приема действително получената от доставчика стойност, и вместо това да определят данъка върху добавената стойност (ДДС) въз основа на пазарната стойност на доставката. Този съд иска да установи също така дали българското законодателство, което е възприело тази възможност в по-голям брой случаи, е съвместимо с Директива 2006/112, и ако не е — дали член 80, параграф 1 има непосредствено действие и дали тази разпоредба може да се прилага пряко от националния съд.